Nhà nước

PVI triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8/2024

2 ngày trước

PVI dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8 nhằm miễn nhiệm thành viên HĐQT, kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời bổ nhiệm bổ nhiệm Tổng Giám đốc.