Tài chính - Ngân hàng

PGBank triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để bầu thành viên HĐQT

23 giờ trước

PGBank thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 26/7 để bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.