Chuyển động số

Phát triển công nghiệp công nghệ số

3 giờ trước

Tại dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất nhiều chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số.